Nieuczciwa konkurencja

with Brak komentarzy

Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwalają na ochronę przed postępowaniem konkurentów naruszającym zasady uczciwej rywalizacji rynkowej. Stanowią istotne uzupełnienie roszczeń wynikających z prawa własności przemysłowej.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji mają charakter jedynie przykładowy.

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się między innymi:

  • wprowadzanie klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem,
  • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Doradzamy naszym klientom przy ocenie prawnej działań własnych oraz działań konkurentów. Informujemy o możliwych krokach zabezpieczających interesy klienta oraz zmierzających do naprawienia szkód.
Posiadamy praktyczną wiedzę na temat ochrony przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym zakresie nasze doradztwo obejmuje między innymi wprowadzenie mechanizmów ochronnych związanych z odejściem cennych pracowników i zabezpieczeniem posiadanej przez nich wiedzy o firmie.

kontakt: kancelaria@solga.pl

tel. 32 253 09 99