Tajemnica przedsiębiorstwa

with Brak komentarzy

Tajemnica przedsiębiorstwa stanowi niedocenianą wartość w polskich firmach.

Wielu przedsiębiorców po prostu jej nie dostrzega. Dzieje się tak do czasu powstania pierwszej szkody: przejęcia klientów, technologii, receptur czy innych istotnych dla firmy informacji.
Prawo tajemnicy przedsiębiorstwa pozwala skutecznie chronić informacje w Twojej firmie, pod warunkiem, że jest wdrożone.

Usługi związane z tą dziedziną to:

 • audyt istniejącego poziomu ochrony informacji w firmie,
 • wprowadzenie w Twojej firmie polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i skuteczne zabezpieczenie informacji,
 • sporządzenie wzoru umowy o zachowaniu poufności,
 • reprezentacja w sprawach sądowych, cywilnych i karnych, dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • pomoc w razie odejścia kluczowych pracowników.

kontakt: kancelaria@solga.pl

tel. 32 253 09 99

 

Zakaz konkurencji

with Brak komentarzy

Sprawy o naruszenie zakazu konkurencji znamy z każdej strony. Reprezentujemy pracodawców i pracowników, powodów i pozwanych.

Robert Solga swoją wiedzą na ten temat dzieli się na blogu www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl

W czym możemy Ci pomóc:

 • sporządzamy umowy o zakazie konkurencji,
 • sprawdzamy projekty umów o zakazie konkurencji przed podpisaniem, doradzamy na etapie negocjowania tych umów,
 • sprawdzamy zawarte umowy o zakazie konkurencji, weryfikujemy, czy są ważne i jaka jest ich moc,
 • doradzamy pracodawcom w procesie odejścia pracownika,
 • doradzamy pracownikom na etapie odejścia z pracy, wyjaśniamy, co oznacza zakaz konkurencji,
 • reprezentujemy pracodawców w sprawach przeciwko byłym pracownikom o naruszenie zakazu konkurencji, zapłatę kary umownej i odszkodowania,
 • reprezentujemy pracowników pozwanych o naruszenie zakazu konkurencji, zapłatę kary umownej i zapłatę odszkodowania.

Masz problem związany z zakazem konkurencji? Napisz.

kontakt: robert.solga@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Zamówienia publiczne

with Brak komentarzy

Świadczymy usługi prawne dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pomagamy wygrywać przetargi.

W tej dziedzinie świadczymy zarówno jednorazową pomoc prawną dotyczącą konkretnego postępowania, jak również wspieramy osoby odpowiedzialne w firmie za zamówienia publiczne w ramach stałej obsługi prawnej.

Stała współpraca pozwala nam poznać bliżej działalność naszych klientów, specyfikę branży, zrozumieć szczegóły techniczne i poznać konkurencję. Dzięki temu jesteśmy kompetentnymi partnerami przy omawianiu zagadnień związanych z uczestnictwem w przetargu oraz skutecznie uczestniczymy w sporządzaniu ofert, wyjaśnianiu SIWZ i sporządzaniu odwołań. Wykorzystujemy przy tym naszą wiedzę dotyczącą zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wśród branż, które obsługujemy w zakresie zamówień publicznych, są m.in. branża wyrobów medycznych i okołogórnicza.

Zakres naszej pomocy obejmuje w szczególności:

 • wyjaśnienia co do rażąco niskiej ceny,
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • skargi do sądów,
 • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w szczególności pod kątem zagrożeń dla wykonawcy czy naruszenia zasad uczciwej konkurencji,
 • doradztwo przy sporządzaniu ofert, w tym wsparcie w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • analizę ofert konkurencyjnych wykonawców,
 • sporządzanie pism do zamawiającego,
 • reprezentację w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i sądami powszechnymi,
 • doradztwo na etapie realizacji umowy.

 

kontakt: dorota.klich@solga.pl

tel. 32 253 09 99

 

Stała opieka prawna

with Brak komentarzy

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania firmy. Odpowiadamy na pytania, analizujemy i sporządzamy umowy, doradzamy w każdym obszarze funkcjonowania firmy.

Najczęstsze obszary współpracy:

 • sporządzanie i sprawdzanie umów z kontrahentami,
 • doradztwo związane z zabezpieczeniem wykonania umowy,
 • sprządzanie wewnętrznej dokumentacji firmy, w tym umów z pracownikami,
 • wezwania do zapłaty, dochodzenie należności,
 • zmiany formy prowadzonej działalności,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • wsparcie w rozwoju firmy,
 • doradztwo w zakresie sukcesji.

Prowadząc stałą opiekę prawną, nie tylko szukamy odpowiedzi na Twoje bieżące pytania prawne, ale przede wszystkim identyfikujemy potencjalne problemy, które mogą powstać w przyszłości.

Możesz powierzyć nam opiekę prawną nad całą działalnością Twojej firmy lub wybranego działu (zamówienia publiczne, prawo pracy, kontrakty, reprezentacja w sporach sądowych).

W ramach czasowych umów na obsługę stałą doradzamy również w projektach specjalnych, takich jak inwestycje, przekształcenia, przejęcia, połączenia czy pozyskiwanie kapitału.

Stała współpraca pomaga nam poznać bliżej Twoją firmę i branżę, dostosować usługi do potrzeb i szybciej reagować na problemy i zagrożenia. Jeśli Twoje projekty tego wymagają, współpracujemy z innymi specjalistami, w tym biegłymi, notariuszem, doradcą podatkowym czy rzecznikiem patentowym.

Zawarcie umowy na stałą opiekę prawną pozwala na zapewnienie sobie bezpieczeństwa w korzystnej cenie.

Stawki, które proponujemy w ramach ryczałtów dla firm, są dużo korzystniejsze niż oferowane w ramach jednorazowej współpracy.

Oferujemy atrakcyjne pakiety cenowe z kwartalnym limitem czasu pracy. Wiemy z doświadczenia, że zapotrzebowanie jest zmienne, a kwartalny pakiet pozwala na oszczędności i daje elastyczność.

W przypadku projektów jednorazowych, które wymagają intensywengo wsparcia prawnego przez czas trwania projektu, zawarcie czasowej umowy o stałą obsługę prawną pozwala rozłożyć koszty projektu w dłuższym okresie.

kontakt: robert.solga@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Przejęcia i przekształcenia

with Brak komentarzy

Kancelaria ma doświadczenie w negocjowaniu i obsłudze prawnej transakcji kupna lub sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów lub akcji w spółkach oraz połączeń spółek.

Zapewniamy bezpieczeństwo prawne takich transakcji, przygotowując umowy i inne dokumenty niezbędne do zamknięcia transakcji.
Reprezentujemy inwestorów przy transakcjach nabycia udziałów lub akcji spółek, jak również wspólników sprzedających swoje udziały lub akcje w spółkach.

Wiemy, jak skutecznie zabezpieczyć interes naszych klientów podczas tych transakcji.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi obsługę prawną:

 • połączenia spółek kapitałowych w wielu branżach,
 • podwyższenia kapitału zakładowego aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • umorzenia udziałów lub akcji wspólników mniejszościowych,
 • transakcji zakupu oraz sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • przekształceń spółek,
 • przejęcia kontroli nad spółką poprzez nabycie udziałów lub akcji w tej spółce,
 • podziału spółki kapitałowej,
 • analiz spółek lub przedsiębiorstw pod kątem nabycia udziałów w spółce lub przedsiębiorstwa (tzw. due diligence).

kontakt: kancelaria@solga.pl

tel. 32 253 09 99

Nieuczciwa konkurencja

with Brak komentarzy

Przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwalają na ochronę przed postępowaniem konkurentów naruszającym zasady uczciwej rywalizacji rynkowej. Stanowią istotne uzupełnienie roszczeń wynikających z prawa własności przemysłowej.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a wymienione w ustawie czyny nieuczciwej konkurencji mają charakter jedynie przykładowy.

Za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się między innymi:

 • wprowadzanie klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,
 • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

Doradzamy naszym klientom przy ocenie prawnej działań własnych oraz działań konkurentów. Informujemy o możliwych krokach zabezpieczających interesy klienta oraz zmierzających do naprawienia szkód.
Posiadamy praktyczną wiedzę na temat ochrony przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym zakresie nasze doradztwo obejmuje między innymi wprowadzenie mechanizmów ochronnych związanych z odejściem cennych pracowników i zabezpieczeniem posiadanej przez nich wiedzy o firmie.

kontakt: kancelaria@solga.pl

tel. 32 253 09 99